naše MŠ

menu

úvodní stránka
historie
kontakty
zaměstnanci
naše MŠ
školní rok
školní jídelna
dokumenty
fotogalerie
napište nám
autor stránek

Obec Zruč-Senec

naše akce

Kočičky na výletě v ZOO

Indiánský den
ve třídě motýlků'

Indiánské tvoření
v motýlkové třídě

Sluníčka - výlet
do Druztové

Motýlci v cukrárně

Divadlo Dráček
- O Sněhurce

Divadlo Řimbaba - zábavný pořad
s námořní tématikou

Berušky - výlet do ZOO

Sluníčka - rybička

Motýlci - výlet do ZOO

Motýlci - pasování budoucích školáků

Motýlci - plavecký výcvik

Divadelní hra - Do Afriky

Hry v Kočičkách

Divadlo Letadlo - Průzkumníci v Austrálii

Čarodějnický rej
v motýlkové třídě

Kočičky - první jarní vycházka

Kočičky - masopust

Velikonoční tvoření
v Beruškách

Velikonoční zajíci

Sluníčka - Barevný týden

Motýlci a Sluníčka - Závěrečné karnevalové bruslení

Malí stavitelé

Sluníčka - karneval

Berušky - maškarní bál

Divadlo ZŠ

Divadlo Letadlo -
V korunách stromů
- zima

Berušky - zimní radovánky

Motýlci - maškarní karneval

Motýlci - královské cvičeníčko

Sluníčka - zimní pohodička

Sluníčka - čertovská diskotéka

Sluníčka - Mikuláš

Mikulášská nadílka
v Beruškách

Berušky - jak si hrajeme

Motýlci - Mikuláš,
čert a anděl

Motýlci - Začarovaný les
a rej strašidel

Sluníčka - Rej strašidel

Motýlci - Podzim
se skřítkem Podzimníčkem

Slavnostní sázení naší lípy

Kočičky - pracujeme
na zahradě

Berušky - vycházka
do podzimní přírody

Berušky - Hrátky s listím

Divadlo Dráček -
Bez práce nejsou koláče

Sluníčka - dračí létání

Sluníčka - podzimní radovánky

Kočičky - Hurá
na prázdniny!

Kočičky - výlet
na Pohádkový statek

Divadlo Řimbaba Letem světem za pohádkou
 

naše MŠ


Organizace vzdělávání
Filosofií naší školy je rozvoj samostatných a zdravě sebevědomých dětí.
Cílem výchovy bude vytvořit komplexní přípravu dítěte pro život a jeho další vzdělávání. Dítě bude rozvíjeno vždy na základě svých pozitiv, vedeno ke svým nejvyšším možnostem.
Nabízíme kvalitní standartní , ale i nadstandartní péči všem dětem naší školy , plavecký kurz,kurz anglického jazyka,častá divadelní představení, dostatek sportovního vyžití pro všechny děti .
Každodenně se věnujeme prevenci vadné výslovnosti dětí a soustavnému rozvoji grafomotoriky.
Snahou celého kolektivu zaměstnanců bude základní příprava dítěte pro vstup do etapy dalšího vzdělávání, připravit dítě čelit složitostem života.
V náročné výchovné práci bude vždy respektována rodina jako hlavní článek výchovy. 
I v dalším období navážeme na dobrou dlouholetou spolupráci s místní základní školou, se ZUŠ a dalšími organizacemi v obci.

Název ŠVP:
Krůčky za poznáním
Krůček sem, krůček tam,
do světa se podívám…

Třídní vzdělávací programy:
1.Malý krůček, velký krok,ve školce jsem první rok.
                                         2.Motýlek si létá světem, ukazuje cestu dětem.
                                         3.Na cestu se vydejme, kamarády hledejme – putování s kocourem Garfieldem.
                                         4. My jsme velká sluníčka,už nás čeká školička.


Předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků, cestou výchovy a vzdělávání ,založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí. Základem naší výchovné práce zůstane i nadále hra. Konkrétně se zaměříme na rozvoj vlastní osobnosti dítěte, s využitím didaktických her na rozvoj vyjadřovacích schopností dítěte. Velká péče bude věnována dětem s vadnou výslovností. Práci s dětmi po vyšetření u odborného logopeda budou provádět logopedické asistentky. Dále se zaměříme na pravidelný kontakt s přírodou, se zřetelem k prožitku a tvořivosti. Budeme v dětech rozvíjet ekologické povědomí. Ke každému dítěti bude individuálně přistupováno. Vzdělávání bude prováděno ve všech činnostech a situacích, které se během dne vyskytnou,vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formou bude didakticky zacílená činnost. Pod vedením pedagoga budou s dítětem naplňovány konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Základem bude aktivní účast dítěte. Činnost bude prováděna ve skupinách i individuálně. Všechny činnosti budou obsahovat prvky hry a tvořivosti. Pokud mateřskou školu budou navštěvovat děti se specifickými vzdělávacími potřebami, bude s nimi pracováno podle doporučení odborného kompetentního pracovníka. U dětí s vadami řeči budeme provádět individuální logopedickou péči. Vzhledem k vadnému držení těla u většiny dětí, budeme denně rozvíjet pohybové dovednosti, co nejvíce k rozvoji využívat pobyt v přírodě.
Velká péče bude věnována dětem s odkladem školní docházky, bude s nimi pracováno na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Budeme využívat nadstandardní aktivity, které budou naplňovat záměry vzdělávání dětí/ plavecký výcvik,výlety, návštěvy divadel a kin, výstav, koncertů, akcí obce/. Tyto aktivity budeme organizovat v průběhu celého roku.

Dlouhodobé cíle vzdělávacího programu:
1.rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
2.osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
3.získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí
4.vytváření vhodných podmínek pro předškolní vzdělávání /materiální vybavení,životospráva,psychosociální podmínky,organizace,personální a pedagogické zajištění,řízení mateřské školy, spoluúčast rodičů/
5.respektování individuálních potřeb a možností dítěte

Organizace dne v mateřské škole
6.30 - 8.00 : scházení dětí v mateřské škole, ranní hry podle volby dětí
8.00 - 8.45 : ranní hry dle volby dětí , didakticky zacílené činnosti,individuální péče, smyslové hry
8.15 - 9.15 : hygiena , svačina dle potřeb dětí
9.15 - 10.00: didakticky zacílené činnosti /záměrné i spontální učení / ve skupinách a individuálně
10.00 - 12.00 :pobyt venku
12.00 - 12.30: hygiena, oběd
12.30 - 14.30: hygiena, odpočinek
                     náhradní nespací aktivity
                     logopedická péče
14.30 - 15.00: hygiena,svačina
15.00 - 16.00: odpolední zájmové činnosti dětí